CAT I 2241: Accredited Vibration Analysis CAT I according to ISO

Город Страна Ссылка Дата
Strängnäs Sweden Taught in Swedish October 11-14, 2022

Kursmaterial och undervisning sker på svenska.

Utbildningen riktar sig till personal utan tidigare erfarenhet av vibrationsteknik och vibrationsanalys. Den är tänkt som en introduktion till tillståndskontroll, vibrationsanalys och underhållsrutiner. Kursen tar upp underhållsstrategier, ytterligare övervakningsmetoder, principer för vibration, olika givare och monteringsteknik, feldiagnosticering, larmhantering m.m. CAT I-certifieringen kräver godkänt certifieringsprov samt minst 6 månaders praktisk erfarenhet av vibrationsanalys i fält.

Kurslängd: 4 dagar

Pris- och bokningsinformation

För offert, kontakta oss på academy@spminstrument.se.

I allmänhet behöver vi få din kursregistrering minst fyra veckor innan kursstart så att vi kan reservera hotellrum.

Om du önskar vår hjälp att reservera hotellrum, meddela oss minst fyra veckor innan kursstart. Du bokar sedan ditt hotellrum själv senast en vecka innan kursen startar. I samband med bokningen, ange vilken kurs ni ska gå hos SPM Academy. Information om hotell etc. anges i offert och välkomstbrev.

Avbokningsregler: Avbokning sker kostnadsfritt fram till åtta dagar före kursstart. För avbokning som sker 7-1 dagar före kursstart debiteras en administrationsavgift på 3000 kr. Deltagare som är anmälda men ej kommer på första kursdagen faktureras med 50% av den totala kurskostnaden.

Reservation: Om antalet anmälda deltagare är färre än fyra kan kursen komma att flyttas eller ställas in.

------------------------------------------------------

Course materials and teaching are conducted in Swedish.

This training is directed to personnel who are inexperienced with vibration techniques and analysis, and is intended as an introduction to condition monitoring, vibration analysis and maintenance practices. The subjects covered are maintenance strategies, additional monitoring methods, principles of vibration, different transducers and mounting techniques, fault diagnosis, alert handling and more. The CAT I certification requires that students passed the written exam and can demonstrate a minimum of 6 months practical experience of vibration analysis in the field.

Duration: 4 days

Price and booking information

For a quotation, contact us at academy@spminstrument.se.

In general, we need participants to register at least four weeks before the training to allow us to reserve hotel rooms.

If you want our help to reserve a hotel room, let us know at least four weeks before the course starts. You then confirm your hotel room reservation yourself no later than one week before the course starts. In conjunction with your booking, state which SPM Academy course you are taking. Information about hotels etc., is stated in the quotation and welcome letter.

Cancellation policy: Cancellation is free of charge until eight days before the course starts. In case of cancellation within seven days prior to course start, a SEK 3.000 administration fee will be charged. Participants who are registered but do not turn up on the first course day will be billed with 50% of the total course fee.

Note: If the number of registered participants is less than four, the course can be moved or cancelled.