PÅB 2245: Advanced course in Condition Monitoring

Город Страна Ссылка Дата
Strängnäs Sweden Taught in Swedish November 9-11, 2022

Påbyggnadskurs konditionsmätning vänder sig till användare som vill lära sig mer ingående analys av maskiner med instrumentsystemet Leonova™.

För största möjliga utbyte av kursen bör du ha genomgått Grundkurs i tillståndskontroll eller ha grundläggande kännedom om stötpulsmätning samt vibrationsmätning enligt ISO-norm.

Kursen omfattar genomgång av hur man tolkar spektrum samt hur man bör konfigurera sina mätuppdrag för att hitta olika fel. Efter genomgången kurs har du nödvändiga teoretiska kunskaper för att utvärdera fel som defekta lager, obalanser, feluppriktning samt enklare växellådsanalys. Du har även lärt dig att genomföra fasmätning samt hur detta används i analys av maskiner.

Fokus för utbildningen ligger på att konfigurera mätuppdrag samt analysera mätresultat i Condmaster®.

Kurslängd

2,5 dagar

Pris- och bokningsinformation

För offert, kontakta oss på academy@spminstrument.se.

Sista anmälningsdatum är fyra veckor innan kursstart.

Om du önskar vår hjälp att reservera hotellrum, meddela oss minst fyra veckor innan kursstart. Du bokar sedan ditt hotellrum själv senast en vecka innan kursen startar. I samband med bokningen, ange vilken kurs ni ska gå hos SPM Academy. Information om hotell etc. anges i offert och välkomstbrev.

Avbokningsregler: Avbokning sker kostnadsfritt fram till åtta dagar före kursstart. För avbokning som sker 7-1 dagar före kursstart debiteras en administrationsavgift på 3000 kr. Deltagare som är anmälda men ej kommer på första kursdagen faktureras med 50% av den totala kurskostnaden.

Reservation: Om antalet anmälda deltagare är färre än fyra kan kursen komma att flyttas eller ställas in.

--------------------------------------------------------------

Advanced course in condition monitoring

This basic course in condition monitoring is held in Swedish.

The Advanced course in condition monitoring is intended for users who wants to learn more about machine analysis using the Leonova™.

For maximum benefit from the course you should have completed Basic course in condition monitoring or have good knowledge of the shock pulse measurement, and basic knowledge of vibration measurement according to ISO standard.

The course includes spectrum analysis and how to configure the measuring points to detect different machine faults. After completing the course, you will have the necessary theoretical knowledge to evaluate faults like bearing defects, unbalance, misalignment and very simple gearbox analysis. You will also learn about phase measurement and how this is useful in machine analysis.

The focus for this training is configuring measuring assignments and analysis of measuring results in Condmaster®.

Duration

2.5 days

Price and booking information

For a quotation, contact us at academy@spminstrument.se.

Registration deadline is four weeks before the course starts.

If you want our help to reserve a hotel room, let us know at least four weeks before the course starts. You then confirm your hotel room reservation yourself no later than one week before the course starts. In conjunction with your booking, state which SPM Academy course you are taking. Information about hotels etc., is stated in the quotation and welcome letter.

Cancellation policy: Cancellation is free of charge until eight days before the course starts. In case of cancellation within seven days prior to course start, a SEK 3.000 administration fee will be charged. Participants who are registered but do not turn up on the first course day will be billed with 50% of the total course fee.

Note: If the number of registered participants is less than four, the course can be moved or cancelled. Price changes may occur.